Kotłownia 12MW

Aplikacja jest przykładem komputerowego, zautomatyzowanego systemu nadzorowania i wizualizacji pracy obiektu ciepłowni .Operator posługujący się komputerem, który jest połączony ze sterownikiem PLC OMRON umieszczonym bezpośrednio na obiekcie może zdalnie sprawdzić wartość temperatury lub ciśnienia w dowolnym miejscu, zmienić nastawy wartości zadanych lub prześledzić historię pracy wybranego urządzenia.

Wizualizacja kotłowni - monitoring

Do podstawowych zadań programu monitorującego pracę ciepłowni należą:

  • wizualizacja aktualnych wizualizacja aktualnych stanów urządzeń ciepłowni (pomp, zaworów itp.) oraz wyników pomiarów wielkości analogowych (temperatur, ciśnień, poziomów) a także wielkości sterujących generowanych przez układ sterowania (tj. wartości zadanych dla przemienników częstotliwości, zaworów mieszających itp.),
  • wizualizacja przebiegów czasowych tych wielkości w postaci wykresów z naniesionymi liniami wartości nominalnych i poziomów alarmowych,
  • sygnalizacja stanów alarmowych zarówno w formie graficznej (kontrolki na ekranie) jak i w postaci komunikatów tekstowych,
  • podgląd oraz edycja tzw. krzywych grzewczych centralnego ogrzewania przy użyciu wygodnego edytora graficznego,
  • dokumentowanie (drukowanie) istotnych zdarzeń w pracy układu sterowania (alarmów, zmian w wartościach zadanych parametrów, logowania i wylogowania użytkowników),
  • bilansowanie i wydruk ilości i kosztów wytworzonych oraz zużytych mediów (wody i energii),
  • archiwizacja (zapis na twardym dysku) wszystkich wizualizowanych wielkości z możliwością ich przeglądu z dowolnego wybranego przedziału czasu,
  • zarządzanie użytkownikami systemu tj. dodawanie i usuwanie użytkowników, zmiana haseł dostępu, zmiana uprawnień.
Wizualizacja kotłowni - wymiennikownia

Funkcje komunikacji pełni także terminal operatorski z ciekłokrystalicznym panelem dotykowym typu NT 31C który służy do obserwacji aktualnego stanu systemu: temperatur, ciśnień, poziomów w zbiornikach, pracy i stanów awaryjnych urządzeń oraz służy do wprowadzania zadanych wartości.

Wizualizacja kotłowni, terminal operatorski
Wizualizacja kotłowni, terminal operatorski wskazniki przeplywu